ZIRCINFO

Új igazgatót keres az önkormányzat a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. élére

Új igazgatót keres az önkormányzat a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. élére

2022. május 25. Szerkesztő: TóthKovácsEszter.

IGAZGATÓI ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet „a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló” 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése alapján
a
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB.
(8420 Zirc, József Attila utca 1.)
igazgatói (magasabb vezető)
feladatainak ellátására
A munkakör megnevezése: igazgató (intézményvezető)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában működő Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. mint integrált kulturális intézmény tevékenységének szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése a hatályos jogszabályoknak, illetve az Önkormányzat e területre vonatkozó elképzeléseinek megfelelően.
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján.
Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, versenyképességének növelése, szakmai munkájának irányítása, képviselete, költségvetésének betartása, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása.
Kapcsolattartás és együttműködés a Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott egyéb kulturális intézménnyel. Együttműködés kialakítása és erősítése más magyarországi és külföldi intézményekkel.
Az intézmény közfeladata, alaptevékenységei:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak alapján települési könyvtári ellátás, valamint közművelődés, illetve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben meghatározottak alapján helyi televíziós műsorszolgáltatás.
A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. intézményi egységeinek az alapító okiratban meghatározott feladatainak ellátása.
Pályázati feltételek:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdése alapján, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján:
• büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
• cselekvőképes;
• megfelel a miniszter rendeletében előírt képesítési és egyéb feltételeknek, azaz, a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4. vagy 9. pontjában meghatározott elvárt végzettség, elvárt idegennyelv-ismeret, elvárt szakmai és vezetői gyakorlat, valamint elvárt tudományos tevékenység;
• magyar állampolgár, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik;
• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést – okirattal igazoltan – elvégezte, vagy vállalja, hogy a megbízását követő 2 éven belül elvégzi.
Elvárt kompetenciák:
• precíz munkavégzés;
• megbízhatóság;
• jó kommunikációs készség – írásban, szóban egyaránt;
• problémamegoldó készség;
• együttműködő készség;
• terhelhetőség, jó stressztűrő képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz;
• érvényes, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata;
• a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program, mely tartalmazza a szervezeti struktúrára, minőségirányításra, szervezetfejlesztésre, valamint fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges erőforrások biztosításának tervezetét (maximum 30 A/4 oldal terjedelemben, bele nem értve a csatolandó iratokat, igazolásokat);
• a végzettséget, szakképzettséget, valamint szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai;
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik;
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri;
• az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a képzés elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja;
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy az igazgatói megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz;
• a pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak eleget tesz;
• pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy igazgatói megbízása esetén az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi okokat, a kinevezéstől számított 30 napon belül megszünteti.
A munkaviszony időtartama: a munkaviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített munkaviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: előreláthatólag 2022. október 1. napjától 2027. szeptember 30. napjáig
A munkavégzés helye: 8420 Zirc, József Attila utca 1.
Javadalmazás:
A jelenlegi igazgató (magasabb vezető) személyi alapbérével és vezetői pótlékával megegyező összeg, valamint időarányos cafetéria juttatás.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatot Zirc Városi Önkormányzat címére (Zirc Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Osztály 8420 Zirc, Március 15. tér 1.) zárt borítékban „Pályázat a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti példányban kérjük megküldeni.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejáratát követő 30 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejáratát követő hatvan napon belül, de legkésőbb a képviselő-testület soron következő ülésén dönt a magasabb vezető személyéről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
Elsődleges közzétételi helyek: Zirc Városi Önkormányzat honlapja és Facebook-oldala, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. honlapja, valamint a Városháza hirdetőtáblája.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Ottó Pétertől, Zirc Város Polgármesterétől (8420 Zirc, Március 15. tér 1., tel: 88/593-702).
Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30 nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.
Zirc, 2022. május 24.
Ottó Péter
polgármester
difference-between-director-and-executive-director.gif
Új igazgatót keres az önkormányzat a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. élére Tovább
Petrás Mária kiállítása - Zirc, 2022. május 21., szombat

Petrás Mária kiállítása - Zirc, 2022. május 21., szombat

2022. május 15. Szerkesztő: TóthKovácsEszter.

2022. május 21- én, 16.30-tól szombaton
Petrás Mária,
Magyar Örökség-Díjas és Príma -Primissima Díjas alkotó kerámiáiból nyílik kiállítás a Dubniczay-teremben.

A művész földműves csángó családban nevelkedett, mely későbbi alkotótevékenységét is erősen meghatározta.
Később a brassói Képzőművészeti Népfőiskola grafika szakán tanult, majd az Iparművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait.
A tárlat június 17-ig megtekinthető.
A kiállítást megnyitja: Dékány Árpád Sixtus O.Cist.
petrasmaria2022.jpg
Petrás Mária kiállítása - Zirc, 2022. május 21., szombat Tovább
Bringás uzsonna - Zirc, 2022.május 17., kedd

Bringás uzsonna - Zirc, 2022.május 17., kedd

2022. május 15. Szerkesztő: TóthKovácsEszter.

Gurulj bringával munkába, iskolába, óvodába, és hazafelé vendégünk vagy egy uzsonnára! 
Harmadik alkalommal csatlakozunk az országos kampányhoz, mellyel szeretnénk mindenkit arra ösztönözni, hogy bringázzon munkába, iskolába vagy óvodába.


Az esemény 15:00 órakor kezdődik és előreláthatólag 16:30 ig tart.


Az Óvoda előtti parkoló, reggel 7:00-től 17:00 -ig, lezárásra kerül!
Az eseményen képeket is készítünk, melyeket a social media felületeken láthatsz viszont!

bringas_uzsonna2022.jpg

Bringás uzsonna - Zirc, 2022.május 17., kedd Tovább
Vajon kit találnak méltónak? - kitüntetések

Vajon kit találnak méltónak? - kitüntetések

2022. május 09. Szerkesztő: TóthKovácsEszter.

Ja v a s l a t t é t e l i   f e l h í v á s

„Z I R C   V Á R O S   D Í S Z P O L G Á R A”  CÍM

és   P R O  U R B E   E M L É K É R E M

KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 13/2021.(IX.23.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint évente egy Díszpolgári cím és legfeljebb kettő Pro Urbe Emlékérem adományozható.

„Zirc Város Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki kimagasló munkájával, vagy egész életművével országosan, vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, mellyel hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez és személye egyébként is köztiszteletben áll.

Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a természetes személyeknek és civil szervezeteknek, akik/ amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedő hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el, a város jó hírnevét az ország határain belül és azon túl öregbítették.

A Díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem átadására minden évben az augusztus 20-i városi ünnepségen kerül sor.

A rendelet értelmében az elismerések adományozására a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalhoz javaslatot írásban, megfelelő indokolással ellátva tehetnek magánszemélyek, civil szerveződések és közösségek – a Képviselő-testület által meghatározott szempontrendszernek megfelelő formában és határidőig.

(A felhívás és a formanyomtatvány letölthető a www.zirc.hu városi honlapról, illetve a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán igényelhető.)

A Képviselő-testületnek címzett,

az előírt szempontok szerint megfogalmazott,

részletesen indokolt, és a javaslattevő(k) aláírásával

ellátott ajánlásokat

2022. május 15. napjáig lehet benyújtani

a ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI Hivatal Önkormányzati OSZTÁLYához.

Kérjük, hogy tegyen javaslatot a város legmagasabb kitüntetéseinek adományozására!

Együttműködését köszönjük!

 

 

                                                                                                                                             Ottó Péter

                                                                       polgármester

prourbe_zirc.png

Vajon kit találnak méltónak? - kitüntetések Tovább
Piacnyitó 2022. május 7., szombat - Zirc

Piacnyitó 2022. május 7., szombat - Zirc

2022. május 04. Szerkesztő: TóthKovácsEszter.

Sok szeretettel várunk mindenkit
2022. május 7.-én 8-12 óráig a Piacnyitó rendezvényünkre.
Programok:
8:00 Megnyitó
9:00 Rajzpályázat eredmény hirdetése (kiállítás a rajzokból megtekinthető a piac napján a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház előadótermében az eredményhirdetés után )
10:00 Tudatos vásárlás (előadás helyszíne a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház előadóterme)
11:00 Kertészkedés a mindennapokban (előadás helyszíne a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház előadóterme)

A rendezvény ideje alatt a gyerekek ellátogathatnak a kézművessarokba.

A piacon több árus lesz jelen. S, hogy kik ők és mi lesz az asztalukon? A pontos részletekkel később jövünk egy-egy bejegyzésben.

A rendezvényen való részvétellel elfogadjátok az egyesület vonatkozó adatkezelési szabályzatát, amit ezen a linken el tudtok olvasni: https://videken-benazok-egyesulet.webnode.hu/adatkezeles.../

A műsorváltozás jogát fenntartjuk .
A rendezvény ingyenes, de a kapott élmény személyes értékének függvényében támogatás felajánlható egyesületünk részére.
zirci_piac.jpg
Piacnyitó 2022. május 7., szombat - Zirc Tovább
Repülős Nap Zircen - 2022.04.30., szombat

Repülős Nap Zircen - 2022.04.30., szombat

2022. április 29. Szerkesztő: TóthKovácsEszter.

Szeretettel várunk mindenkit, 2022. április 30-án 9.  órától a Zirc-Tündérmajor repülőtéren egy családias hangulatú repülős találkozóra!

Rengeteg repülőeszköz képviselteti magát. Tiszteletét teszi Vári Gyula műrepülő pilóta, aki természetesen bemutatkozik a levegőben !

Lehetőség nyílik megízlelni a repülés csodálatos érzését!

Gyermekprogramok, mentős, tűzoltó bemutató, terepjárós bemutató, terepjárózás és az elmaradhatatlan repülés!!! Többi meglepetés ,Büfé, fagyi. Esőnap 05.07.

A repülős találkozó díjmentesen látogatható. 

Bővebb infó: Bakonyfly Mentő és Kutató Egyesület

 

279273929_7327122140663434_2775260426083575253_n.jpg

 

Repülős Nap Zircen - 2022.04.30., szombat Tovább
Egy éven belül elkészülhet Zircen a hulladékudvar

Egy éven belül elkészülhet Zircen a hulladékudvar

2022. április 21. Szerkesztő: TóthKovácsEszter.

EGY ÉVEN BELÜL ELKÉSZÜLHET ZIRCEN A HULLADÉKUDVAR

 

Mint arról már korábban hírt adtunk, hulladékudvar létesül Zircen, amely legkésőbb jövő tavasszal átadásra kerülhet. Cikkünk nemcsak erről, hanem a hulladékkezelés során felmerülő problémákról, azok megoldási lehetőségeiről is szól.

Zirc Városi Önkormányzat a hulladékkezelésre igyekezett mindig is a legjobb, legköltséghatékonyabb megoldást megtalálni, azonban a lakosság partnerségére is szükség van e tekintetben. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a témakörben.

Azt tapasztaljuk, hogy a legnagyobb közösségi oldal helyi fórumain is újra és újra felmerülő téma a hulladék kezelése. Nemrégiben egy nyílt levelet is címeztek az önkormányzat és a képviselő-testület irányába, melyben a zöldhulladék kezelését illetően hulladékudvar létrehozására tettek javaslatot. Nos, ez megvalósul városunkban, még 2019 végén adtunk arról hírt önkormányzatunk honlapján – megosztva a széles nyilvánossággal a Facebook-oldalunkon is –, hogy Zirc egyike azon helyszíneknek a megyében, ahol konzorciumi együttműködésben hulladékudvar létesülhet. Önkormányzatunk a helyet biztosítja a létesítményhez, a projekt gazdája az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás.

A hulladékudvar szerződés szerinti kiépítésének határideje 2022. május 31.

A legfrissebb információnk ezzel kapcsolatban az, hogy a zirci projekt az ütemtervnek megfelelően halad, a kivitelező tervei szerint az udvar ez év őszén elkészülhet,

az edényzetre még nem írták ki a beszerzést. A hulladékudvarban lehetőség lesz más frakciók mellett a zöldhulladék elhelyezésére is. Megjegyezzük, a zöldhulladék kezelésére több alternatívát is kínált önkormányzatunk az elmúlt években, lehetőség volt a hivatalon keresztül ingyenes komposztládákat igényelni, évente kétszer – tavasszal és ősszel – sor került házhoz menő zöldhulladék-gyűjtésre, és gyűjtőpont is van városunkban, minden hónap harmadik szerdáján a szolgáltató átveszi az Alkotmány utcai sporttelep előtti területre elszállított zöldhulladékot. Idén áprilisban gazdasági társaságunk, a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. a tavaszi metszés során lehulló ágakat szállította el az előzetes megrendelések alapján.

Sajnos a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken is kaotikus állapotok uralkodnak időnként, az ürítést végző „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. és Zirc Városi Önkormányzat közösön keresi a megoldást a problémára.

Fontos azonban tudni, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek elsősorban a tömbházakban lakók kiszolgálását biztosítják.

A családi házas részeken házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés működik, amihez a lakók díjmentesen átvehető szabvány gyűjtőedényt igényelhetnek a „VHK” ügyfélszolgálatánál. A gyűjtőszigetekről a papír és műanyag elszállítása minden héten pénteken, az üveges konténerek ürítése minden második héten, szintén pénteken történik.

kuka_kep.jpgAz egyik „gócpont” kétségkívül az áruház mögött található. Fontos, hogy a szelektív szigetek a tömbházakban lakók kiszolgálását biztosítják elsősorban és csak azt szabad elhelyezni a gyűjtőeszközökben, ami odavaló

A túlzottan gyors feltöltődés és ezzel a gyűjtőeszközök melletti hulladékok felhalmozódása megelőzhető vagy legalábbis enyhíthető a megfelelő hulladékkezeléssel – így például a műanyagpalackokra történő rátaposással –, lényeges szempont továbbá, hogy az edényzeten fel nem tüntetett hulladékok nem helyezhetők el a gyűjtőeszközökben vagy azok mellett.

A szigeteken gyűjthető hulladékok további elhelyezésére nézve is mutatkoznak alternatívák, így például a nagyobb üzletekben lehetőség van az üvegek leadására a vásárlás helyén, a papírhulladék pedig nagyon jól hasznosul a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola által évente két alkalommal szervezett papírgyűjtési akció során.

A közelmúltban lezajlott lomtalanítással kapcsolatban is több észrevétel érkezett önkormányzatunkhoz, elsősorban a kihelyezett, de el nem szállított hulladékkal kapcsolatban, ezért kérdésekkel kerestük meg a közszolgáltatót. Válaszukban kifejtették, hogy a közterületi lomtalanítás során nagyon sok olyan dolog kikerül, ami nem a lom kategóriájába tartozik, így azt nem szállítják el.

Tapasztalataik szerint a kihelyezett és őrizetlen lomot ismeretlenek széttúrják, átválogatják, a számukra hasznosíthatónak vélt dolgokat magukkal viszik.

A lom alatt olyan nagy darabos hulladékot értünk, ami nem fér bele a gyűjtőedénybe.

A lomtalanításról szóló tájékoztató plakátunkon szerepelt, hogy milyen hulladéktípusok nem helyezhetők ki és nem is kerülnek elszállításra. A „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. a honlapján is közöl tájékoztató anyagot a lomtalanításról, melyből szintén lehet informálódni arról, hogy milyen hulladéktípusok helyezhetők ki a közszolgáltató által évente legalább egy alkalommal megszervezésre kerülő lomtalanítás során. Bővebb információk a következő link alatt: http://www.vhkn.hu/Lomtalanitas/Videk.

Kelemen Gábor

Forrás: zirc.hu

Egy éven belül elkészülhet Zircen a hulladékudvar Tovább
Országgyűlési választás - avagy ki irányítsa az országot, ki képviselje Zirc érdekeit a parlamentben? - 2022.04.03.

Országgyűlési választás - avagy ki irányítsa az országot, ki képviselje Zirc érdekeit a parlamentben? - 2022.04.03.

2022. március 28. Szerkesztő: zircblog

 611089_szavazolap.jpg

Az országgyűlési választásokon szavazataink alapján dől el, hogy ki irányítja az elkövetkező 4 évben az országunkat -  ki legyen a miniszterelnök, kik legyenek azok a képviselők a parlamentben, akik döntéseikkel meghatározhatják mindennapi életünk minőségét (anyagi helyzetünket- adóink mértékét, nyugdíjak-családi pótlékok mértékét ; gyermekeink oktatási lehetőségeit, egészségügyi ellátásunk minőségét,  stb.)

Az országgyűlési képviselők száma 199 lesz.

106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93 országgyűlési képviselőt országos listán választunk.

 

Szavazatainkat két lapon, Egyéni választókerület szerint és  Országos listán adhatjuk le.

Egyéni választókerület: az ország területe 106 egyéni választókerületre oszlik. Minden választókerületből a legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül képviselőként a parlamentbe.

Zirc a Veszprémi 4. választókerülethez tartozik, melynek székhelye Pápa. Szavazásra jogosult Zircen: 5447 fő:

Jelenlegi képviselőnk Dr. Kovács Zoltán (Fidesz-KDNP). 
Április 3-án szavazatainkkal leválthatjuk, vagy újra megszavazhatjuk.

(Ezen a listán szereplőkre csak ebben a választókerületben lehet szavazni.)

valasztas2022egyenilista.png

Országos lista: listáról 93 mandátum kerül kiosztásra. Listát a pártok, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok állíthatnak. A mandátumok ez esetben a nemzetiségi- és pártlistákra leadott szavazatok, valamint az egyéni választókerületekből származó töredékszavazatok arányában kerülnek kiosztásra.
Ezen a listán szereplőre minden szavazó szavazhat.

valasztas2022olista.png

 

Zircen a szavazatokat az alábbi helyeken lehet leadni:

valasztas2022szavazokorok.png

 

 

 

 

 

Országgyűlési választás - avagy ki irányítsa az országot, ki képviselje Zirc érdekeit a parlamentben? - 2022.04.03. Tovább
Újra indul a kórházban a gyógytorna - 2022.04.04.

Újra indul a kórházban a gyógytorna - 2022.04.04.

2022. március 23. Szerkesztő: TóthKovácsEszter.

Tisztelt Betegeink!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2022. április 4., hétfőtől
Intézményünkben újraindítjuk az ambuláns GYÓGYTORNA ellátást az alábbiak szerint:
1. A gyógytorna új helyszínen, a Járóbeteg Központ alagsorában, az Oltópont mellett kialakított tornateremben zajlik!

2. Gyógytornára előre egyeztetett időpontra érkezhet a beteg. Időpont egyeztetés a gyógytornászokkal történik (munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között 88/593-610, kérje a 68-as melléket)

3. Gyógytorna előtt a recepción minden alkalommal kérjük bejelentkezni.

4. A kezelésre javasolt saját törölközőt/lepedőt hozni!

Zirc, 2022. 03. 22.
Forrás: Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
gyogytorna.jpeg
Újra indul a kórházban a gyógytorna - 2022.04.04. Tovább
Nyit a Szarvas-tó - horgászoknak, vízparton pihenni vágyóknak!

Nyit a Szarvas-tó - horgászoknak, vízparton pihenni vágyóknak!

2022. március 19. Szerkesztő: TóthKovácsEszter.

Kedves Vendégeink!

A tavunk kinyitott, várja a horgászni, kikapcsolódni és pihenni vágyókat!

Jelenleg a tavunk még csak hétvégén tart nyitva, 7-17 óra között,
amint az igazi jó idő is beköszönt, alkalmazkodni fog a nyitva tartás!

Várunk mindenkit a holnapi nap során is és jövőhéten péntektől vasárnapig reggel 7-től 17 óráig!


zircszarvasto.jpg
Nyit a Szarvas-tó - horgászoknak, vízparton pihenni vágyóknak! Tovább
Garázs gyulladt ki a Fenyőfa utcában

Garázs gyulladt ki a Fenyőfa utcában

2022. március 19. Szerkesztő: TóthKovácsEszter.

Kigyulladt egy garázs Zircen, a Fenyőfa utcában. Teljes terjedelmében kiégett mintegy húsz négyzetméter alapterületű épület. Egy másik garázsra is átterjedtek a lángok, amelyeket eloltottak a Zirci Önkormányzati és a Zirci Önkéntes Tűzoltóegyesület tűzoltói. A helyszínre érkeztek a Veszprémi Hivatásos Tűzoltók is.

Forrás: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

egagarazs3.jpg

egagarazs2.jpg

egagarazs1.jpg

egagarazs.jpg

Garázs gyulladt ki a Fenyőfa utcában Tovább
Pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakörbe kollégát keres az önkormányzat

Pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakörbe kollégát keres az önkormányzat

2022. március 03. Szerkesztő: zircblog

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE / 2
A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály
pénzügyi-számviteli ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

Ellátandó feladatok:
Számlák érkeztetése, rögzítése, adóbevallások elkészítése és benyújtása, szabályzatok naprakész kezelése, analitikus nyilvántartások vezetése és egyeztetése, tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, bérkönyvelés.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi és gazdálkodási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium,
• középiskolai végzettség a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontjában foglaltak szerint; Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelői végzettség; Önkormányzati költségvetési gazdálkodásban szerzett szakmai tapasztalat; Önkormányzati ASP rendszer ismerete; Közigazgatási alapvizsga megléte; felsőfokú iskolai végzettség a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontjában foglaltak szerint;

Előnyt jelentő kompetenciák:
• Megbízhatóság, jó stressztűrő képesség, pontosság, önálló munkavégzési képesség;
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet - 9. § (1) bekezdése alapján - 1. mellékletében meghatározott közszolgálati önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata a Kttv. 42. § (1) és (1a) bekezdésében foglaltak alapján; A végzettsége(ke)t, szakképzettsége(ke)t igazoló dokumentumok másolata; A pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak eleget tesz.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Viziné dr. Horváth Judit jegyző nyújt, a 06-88-593-702 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8420 Zirc, Március 15. tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VP01-Ö/203-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.
• Elektronikus úton Viziné dr. Horváth Judit jegyző részére a jegyzo@zirc.hu E-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jegyző a mb. pénzügyi osztályvezetővel értékeli a pályázatot, szükség szerint a pályázókat személyesen meghallgatja. A pályázatról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók anyagát visszaküldjük. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.zirc.hu - 2022. március 4.
www.borzavar.hu - 2022. március 4.
www.lokut.hu - 2022. március 4.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör betöltése 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat részeként benyújtandó további iratok: A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik; A pályázó nyilatkozatai arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, valamint nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható; A pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85 §.-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben; Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdése a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.
szamvitel.jpg
Pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakörbe kollégát keres az önkormányzat Tovább
Magyar passió - filmvetítés, vendég: Eperjes Károly  - Zirc, 2022. február 4., péntek,

Magyar passió - filmvetítés, vendég: Eperjes Károly - Zirc, 2022. február 4., péntek,

2022. január 19. Szerkesztő: TóthKovácsEszter.

M E G H Í V Ó
A Zirci Országzászló Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2022. február 4-én 17 órára
a zirci Apátság Gobelin termébe
a MAGYAR PASSIÓ
című film vetítésére
Vendégünk: Eperjes Károly Kossuth díjas színművész
Köszöntöt mond: Dr. Kovács Zoltán
országgyűlési képviselő
A rendezvényen a részvétel díjtalan, adományokat elfogadunk.
A várható érdeklődésre való tekintettel kérjük részvételi szándékát szíveskedjen jelezni, személyesen az Apátság látogatóközpontjában, vagy a Bittmann Károly 30-348-2249 telefonszámán.
Bittmann Károly Egervölgyi Dezső Máj János
passio.jpg
Magyar passió - filmvetítés, vendég: Eperjes Károly - Zirc, 2022. február 4., péntek, Tovább
Zirci valóság, fantázia, titkok, kérdések és válaszok - zirci szerzőtől  - megjelent a könyvtrailer is

Zirci valóság, fantázia, titkok, kérdések és válaszok - zirci szerzőtől - megjelent a könyvtrailer is

2022. január 19. Szerkesztő: TóthKovácsEszter.

 

Valóság és fantázia Szent Bernát szellemisége kapcsán

Írói nevén George Aurum – latinról fordítva Arany György – a közelmúltban jelentette meg a Szent Bernát titkai című kötetét. Valóság és fantázia. Tények, rejtélyek és titkok. Misztikum. Izgalmas kérdések, összefüggések a történelmi adatok tükrében. A könyv erről szól.

 

A szerző mély tisztelettel viseltetik a 12. század legnagyobb hatású gondolkodója, Clairvaux-i Szent Bernát iránt. Karaktere magával ragadta, kutatta, ki is volt ő valójában, milyen titkot őriz és miért fontos állomás Clairvaux és Jeruzsálem közötti úton, a Bakony szívében a CRK-i, azaz a zirci ciszterci monostor. Az első meghatározó „jelre” gyermekkorából emlékszik, amikor kisiskolásként a hittanteremben az ő mellszobrával szemben ült és a sekrestye kis oltárán a gót betűk megragadták kisgyermeki fantáziáját. Mindig érdekelte a történelem és a szülőhelyéhez kötődő ciszterci rend múltja. Az élmények fel-feltörtek, egymásra rakódtak, mára kiteljesedtek, e könyv formájában testet öltöttek.

– Ha Szent Bernát ma élne, magazinok címlapjáról ismernénk, vallási vezetőként, a hálózatépítés mestereként, a világ legvagyonosabb, legbefolyásosabb embereként, aki otthonosan mozog a politika világában, számos szervezet tagja és vezetője. Szelleme a sötétnek nevezett középkor hajnalán nem csupán lángolt, de világított is. Számos monostort építtetett, hatalmas egyházi vagyont hozott létre, „mézajkú ” szónokként emlegették, az ez idáig egyetlen ciszterci pápa, III. Jenő is az ő tanítványa volt.

A kötet írója beleásta magát a szabadkőművesek és a templomos lovagrend történetébe, ahol mindig visszatérő alak volt Bernát. Bár előbbieknél direktben nem jelent meg, de azt gondolja – fenntartja, állítását lehet vitatni – szellemisége érezhető tevékenységükben. A templomos rendet 1118-ban – főként a szentföldi zarándokok védelmére – Hugues de Payens champagne-i lovag nyolc társával együtt hozta létre. A középkor legnagyobb befolyással rendelkező, de egyben legtitokzatosabb rendje volt. A templomosok egyszerre voltak katonák és szerzetes papok. A vatikáni körökben is komoly befolyással rendelkező Bernát 1132 és 1135 között alkotta meg szellemi programjukat, a regulát. A nagybátyja volt André de Montbard, a lovagrend egyik alapító tagja és 5. nagymestere. Bernát egymaga 68 monostort alapított, Clairvaux 700 szerzetesre duzzadt 39 év alatt, Európában 718 lett a ciszterci monostorok száma. A semmiből hívta őket életre, a hit ereje által. Már életében szentként tisztelték. III. Sándor pápa, halála után 21 évvel, 1174-ben szentté avatta, VIII. Pius pápa pedig 1830-ban az egyházdoktorok sorába iktatta.

– A templomosok voltak az akkori kor, mai szóhasználattal élve, internethálózata, vagy mondhatni a bankkártya előfutárai. Az Európából Jeruzsálembe tartó zarándokút nem volt veszélytelen. A templomosok nemcsak kísérték a zarándokokat, de banki tevékenységet folytattak érdekükben, mert pénzt bármelyik templomos rendházban letétbe lehetett helyezni s egy jelszó, a „kód” birtokában részesedhettek abból, ami a következő állomásig, „banki kirendeltségig” fedezte szükségleteiket.

A „mézajkú” egyházdoktorról írt könyv angol fordítása jövőre készül el Fotó: Müller Anikó Hanga

George Aurum története azzal kezdődik, hogy 1979 telén egy rejtélyes idegen érkezik a zirci apátságba, ahol Szilvió atya fogadja. Kézfogásuk és párbeszédük a bizalom kódja. „Honnan jössz? A világosság völgyéből. Ki vezetett utadon? Szent Bernát.” Az idegen részt vesz a szentmisén, tudatosan kiválasztva ülőhelyét, rálátva a Szent Kereszt oltárra. Számba veszi a régi kövek, jelképek, korok üzenetét. Mindeközben az író áttekinti az 1944-ben lángokban állt műemlékkönyvtár értékeit, fantáziáját szabadjára engedve ősi, szimbólumokat keresve, elemezve, máig felfedezetlen titkokat sejtetve. Leírja a templomosok utolsó nagymesterének kínvallatását, az ezekről készült jegyzőkönyveit, őrzési helyét, utalva a zirci szerzetesek szerepére, mely ugyancsak a képzelet szüleménye. Szól Salamon templomáról, mely szentélyének paramétere megegyezik a zirci ciszterci könyvtár dísztermével, bemutatja az ott elhelyezett intarziás szekrénylapot, melynek méretei pontosan egyeznek a frigyláda belső méreteivel. Korábbi leírások szerint a Zirc név egyik eredete a szláv crk szó, mely templomot jelent. A kései utód ezt másként értelmezi.

– CRK, a titokzatos három betű. „Christus, Regina, Kyrie Eleison – Te érted, Te veled, A te kegyelmdért.” A templomosok információikat kódolták, tájékozódási pontokkal látták el a számukra fontos helyeket. CRK, e három betű jelzi majd a Salamon templomából elszállított kincsek helyét.

A történet az író képzeletének szárnyán folytatódik, kérdéseket felvetve, titkokat, csodákat sejtetve. Az elsőkötetes szerző szeme előtt filmkockák peregtek, a történetét filmvásznon látná szívesen.

– Látványos lenne, megelevenedhetnének a Szent Bernát életében meghatározó helyszínek, így Párizs, Clairvaux, Jeruzsálem és persze Zirc. Lehet, majd egyszer valakinél bekattan egy ötlet, lesz egy szikra, ez olyan, mint egy palackposta, elengeded, majd valaki, egyszer megtalálja. Szerintem a középkori mozi hősök mára megkoptak, Szent Bernát személye új alternatívát tudna nyújtani. A könyvvel az volt a célom, hogy népszerűsítsem Zircet és hozzásegíteni az olvasókat képzeletük szabadjára engedéséhez. Mozaikdarabkákat raktam össze, ha valaki „hátralép”, lehet, egészében tudja látni. Számomra izgalmas szellemi kaland volt az írás – zárta a beszélgetést George Aurum, aki jövőre angolra tervezi lefordíttatni a kötetet. (Forrás: veol.hu)

 

Kapható Zircen a Bagolyvárban és a Deák Ferenc utcai papírboltban!

 

Zirci valóság, fantázia, titkok, kérdések és válaszok - zirci szerzőtől - megjelent a könyvtrailer is Tovább
Előadás a barlangokról - Zirc, 2022. február 24., csütörtök

Előadás a barlangokról - Zirc, 2022. február 24., csütörtök

2022. január 17. Szerkesztő: TóthKovácsEszter.

Sok fajta haszna van a barlangoknak: gazdasági a turista barlangoknak, egészség ügyi a gyógybarlangoknak, tudományos a feltáró és tudományos kutatásnak. Erről beszélek az előadásomon vetített képekkel illusztrálva.
Szájmaszk használata kötelező!

2022. FEBRUÁR 24., CSÜTÖRTÖK, 17:00

Zirc, Rákóczi tér 3-5.

 

271775769_4952405201488528_8078823599446676556_n.jpg

Előadás a barlangokról - Zirc, 2022. február 24., csütörtök Tovább
Horgász közgyűlés - Zirc, 2022., 01.16.

Horgász közgyűlés - Zirc, 2022., 01.16.

2022. január 15. Szerkesztő: TóthKovácsEszter.

Kedves Egyesületi Tagok!

Az újév első fontos eseményét, az Egyesületi Közgyűlést 2022.01.16.-án tartjuk Zircen a Polgármesteri Hivatalban, 9 órai kezdettel!

Várunk mindenkit az eredményes munka érdekében, 2021-es év beszámolási kötelezettségével, 2022-es tervekkel kapcsolatban!

Megjelenésre feltétlenül számítunk!

Kérjük az információ továbbadását!

Köszönettel
Zirci Sporthorgász Egyesület Vezetőség

horgaszgyules2022.jpg

Horgász közgyűlés - Zirc, 2022., 01.16. Tovább
Erdőlátogatási korlátozások januárban - 2022.

Erdőlátogatási korlátozások januárban - 2022.

2022. január 02. Szerkesztő: TóthKovácsEszter.

VADÁSZAT MIATTI ERDŐLÁTOGATÁSI KORLÁTOZÁSOK JANUÁRBAN! Kirándulás előtt nézzünk utána van-e korlátozás!
A társas vadászatok az erdő látogatók életére, testi épségére fokozott veszélyt jelentenek, ezért kérik az erdőlátogatási tilalom betartását!
A VERGA Zrt., Bakonyerdő Zrt., Hajag Vidéki Vadásztársaság felhívja a figyelmet, hogy az üzemi vadászterületén szervezett társas vadászatok miatt az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94. § (2) bekezdése alapján erdőlátogatási korlátozást vezet be, az alábbi időszakokban:
-HAJAG Vidéki Vt. területén:
2022.01.08.
(Kauker túra útvonalát nem érinti, S+ jelzésről letérni TILOS!)
2022.01.15.
A megrendezésre kerülő vadászat érinti a Herend, Márkó, Hárskút, Ráktanya területeket.
-VERGA Zrt. területén
Kab-hegyi erdészet:
2022. január 6-7.
2022. január 21-22.
2022. február 1.
Királyszállási erdészet:
2022. január 7.
2022. január 13.
2022. január 17.
2022. január 21-22.
Zirc:
2022. január 9-11.
2022. január 14-15.
-Bakonyerdő Zrt. területén
Farkasgyepű:
2022.01.06/12/14/28
Bakonybél:
2022.01.10/14/19/29
Az MTSZ erdőlátogatási korlátozások országos gyűjtőoldala:
Katonai gyakorlat 01.10-21.
Hajmáskéri Gyakorló- és Lőtér (..0''-pont és Kőröshegy lő- és gyakorlóterek) területén harcászati gyakorlatot és éleslövészetet tartanak 01.10-21. időpontban! Lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a lőtér területén történő tartózkodás fokozottan baleset- és életveszélyes, valamint TILOS!
vaddisznokep.jpg
Forrás: 

Hajag.Hu

Erdőlátogatási korlátozások januárban - 2022. Tovább
Gyermekorvosi rendelések az ünnepek körül - 2021. december 20-31.

Gyermekorvosi rendelések az ünnepek körül - 2021. december 20-31.

2021. december 19. Szerkesztő: TóthKovácsEszter.

Kedves Szülők, Gyerekek!
Az ünnepek körüli rendelések az alábbiak szerint alakulnak. Jelentkezni csak előzetes időpont egyeztetés után lehet (akár a rendelés ideje alatt is)
Benczik Adrienn : 88/ 414 994
Gelencsér Mária : 88/ 414 970
Kérünk mindenkit, hogy az ügyeleti ellátást csak indokolt esetben vegye igénybe!
Mindenkinek békés, boldog, szeretetteljes ünnepeket kívánunk, vigyázzanak magukra és családjukra!
gyerekorvos2021unnep.jpg
Forrás: Dr. Benczik Adrienn - gyermekorvos, Zirc
Gyermekorvosi rendelések az ünnepek körül - 2021. december 20-31. Tovább
Megnyitott a Síaréna - 2021.12.10.

Megnyitott a Síaréna - 2021.12.10.

2021. december 10. Szerkesztő: TóthKovácsEszter.

 

A HÍR IGAZ:
A Síaréna Vibe Park megnyitotta kapuit, így ezennel hivatalosan is megkezdődött a szezon! 
Gyere, és élvezd velünk Eplényben a legegészségesebb függőséget, vagyis a síelést és a snowboardozást! 
Jelenleg a főbejáratunkon keresztül (Audi bejárat) tudsz majd belépni a Síaréna területére és az A1-es pályán már meg is kezdheted a csúszkálást! Mától az összes rezgésével csak rád vár a Síaréna Vibe Park! 
A MAI NAPON (12. 10.)
Nyitvatartás: 9:00-18:00 óra
� A belépés belépőjegyhez kötött, melyet a főbejáratnál lévő pénztárunkban tudsz megváltani.
Habár a Síarénában megszűnik a készpénzes fizetés, aggodalomra semmi ok! Egyéb szolgáltató egységeinknél használd bankkártyádat vagy cashless rendszerünket. Keresd Festipay automatáinkat a főbejáratnál, hogy jegyvásárlás után feltölthesd a kártyádra a kívánt összeget!
Holle Anyó hüttéjében pedig isteni finomságokkal várunk!
Ezen a napon már kölcsönözni is tudtok, viszont oktatás még nem lesz. Az egészségügyi szolgálat folyamatos.
SZOMBAT ÉS VASÁRNAP (12. 11. és 12.)
Nyitvatartás: 9:00-18:00 óra
A pénteki naphoz hasonló feltételekkel várunk Téged! A hétvégén a főbejáratunknál lévő gasztroegységünk lesz nyitva, ugorj be, ha 2 csúszás között megéheztél, és valami igazán finomra vágysz!
Ezen a napon már kölcsönzésre és oktatás igénybevételére is lesz lehetőséged.
Fontos kiegészítés:
a Síaréna területén jelenleg még zajlanak a fejlesztési munkálatok, ezért bizonyos részek kordonnal vannak elkerítve. Türelmed és megértésedet köszönjük! Várunk szeretettel!
Folyamatosan figyeljük a koronavírussal kapcsolatos szabályozásokat, a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően a Síaréna Vibe Park védettségi igazolvány nélkül látogatható.

 

Ünnepi nyitva tartásunk a következőképpen alakul:
December 24. | 09:00 - 14:00
Ezen a napon csak a 4 órás jegyünk lesz elérhető, 13:00 órától pedig karácsony alkalmából megnyitjuk a kapukat, és mindenki ingyenesen síelhet az utolsó egy órában!
 December 25-26. | 09:00 - 19:00
 December 31. | 09:00 - 17:00
 Január 1. | 10:00 - 19:00
NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓKÉRT KERESD FEL FACEBOOK OLDALUKAT: https://www.facebook.com/siarena 
siarena_terkep2021.jpg
Megnyitott a Síaréna - 2021.12.10. Tovább
süti beállítások módosítása